ശേഷം ചിന്ത്യം

പറഞ്ഞു ഫലിപ്പിക്കാനറിയാത്തതിനാൽ എഴുതിക്കൂട്ടുന്നത്

Tuesday, May 04, 2010

വിൻഡോസ് 7 മലയാളം ലാംഗ്വേജ് ഇന്‍റർഫേയ്സ് പായ്ക്ക്

2006-ൽ XP-യ്ക്കും 2008-ൽ വിസ്തയ്ക്കുമെന്നപോലെ, ഇതാ വിൻഡോസ് 7- ന്‍റെ മലയാളം ലാംഗ്വേജ് ഇന്‍റർഫേയ്സ് പായ്ക്ക് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നു. ശ്രമിച്ചു നോക്കി അഭിപ്രായമറിയിച്ചാൽ ബന്ധപ്പെട്ടവരിലെത്തിക്കാം.

Labels: