ശേഷം ചിന്ത്യം

പറഞ്ഞു ഫലിപ്പിക്കാനറിയാത്തതിനാൽ എഴുതിക്കൂട്ടുന്നത്

Wednesday, June 15, 2011

വേണമെങ്കിൽ

എന്റെ ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ കഥയാണു്‌. (ചില പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിലെ ഡോക്റ്ററോടു ചോദിക്കാം പം‍ക്തിയിലെ "സുഹൃത്തു്‌" ആയ "ഞാൻ" അല്ല, എന്റെ സുഹൃത്തിന്റെ കഥ തന്നെയാണു്‌.)

കണ്ണൂർ സ്വദേശിയായ ടിയാൻ ഏതു വാചകത്തോടും ചേർക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ 'വേണമെങ്കിൽ' എന്ന വാക്കു്‌ ചേർത്തേ ഉപയോഗിക്കൂ. അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ച ചില സാമ്പിൾ വാചങ്ങളിതാ:

പ്രയോഗം: "നാളെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കെല്ലാർക്കും കൂടി എന്റെ വീട്ടിൽ കൂടാം."
പരിഭാഷ: "തീർച്ചയായും നിങ്ങളെല്ലാവരും നാളെ എന്റെ വീട്ടിൽ വരണം."

പ്രയോഗം: "വേഗസിൽ പോകാൻ വേണമെങ്കിൽ ഞാനും വരാം."
പരിഭാഷ: "വേഗസിൽ പോകാൻ ഞാൻ വളരെ നാളായി ആഗ്രഹിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ പോകുന്ന സ്ഥിതിക്കു്‌ ഞാൻ എന്തായാലും വരും."

പ്രയോഗം: "ക്രിക്കറ്റു കാണാൻ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങോട്ടു വരാം."
പരിഭാഷ: "എന്റെ വീട്ടിൽ ക്രിക്കറ്റു കാണാൻ നിർവ്വാഹമില്ലാത്തതിനാൽ ഞാൻ തീർച്ചയായും അങ്ങോട്ടു വരും."

ഇദ്ദേഹം പറയുന്നതു്‌ ഇതു്‌ കണ്ണൂർ ഭാഗത്തെ ഒരു 'സാധാരണ' പ്രയോഗമാണെന്നാണു്‌. കണ്ണൂർ സ്വദേശികളായ മറ്റാരിലും ഈ അസുഖം കാണാത്തതിനാൽ ഇതൊരു പ്രാദേശിക രോഗലക്ഷണം മാത്രമാണെന്നു കരുതി സമാധാനിക്കുകയാണു്‌ കഥാപുരുഷന്റെ സുഹൃദ്‍വലയത്തിലുള്ളവർ.

ഇങ്ങനെയിരിക്കെയാണു്‌ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരൻ സഹപ്രവർത്തകന്റെ രംഗപ്രവേശം. നാട്ടിൽ നിന്നും ഈയിടെ ഇവിടെ എത്തിപ്പെട്ടതാണു്‌ കക്ഷി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിനോദം "If you want me to do it, I will" എന്നു പ്രസ്താവിക്കുകയാണു്‌. എന്റെ ആവശ്യമാണു നിറവേറ്റേണ്ടതെങ്കിൽ ഇപ്പറയുന്നതു്‌ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ നാമാരെങ്കിലും അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു വഴി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു എന്നു വയ്ക്കുക. എന്നാലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം "If you want me to do it, I will" എന്നാവും.

സഹപ്രവർത്തകൻ: "Hey I am trying to get hold of this guy. He is not responding to emails, or IM. Tried calling him, no avail."
ഞാൻ: "Did you look up where his office is? May be you can go to his office and talk with him?"
സഹപ്രവർത്തകൻ: "If you want me to do it, I will..."
ഞാൻ: "What? I thought *you* want to get hold of him, not me!"

Labels: ,