ശേഷം ചിന്ത്യം

പറഞ്ഞു ഫലിപ്പിക്കാനറിയാത്തതിനാൽ എഴുതിക്കൂട്ടുന്നത്

Friday, November 11, 2022

മറവി

കല്യം കഴിഞ്ഞു പലകൊല്ലവുമായതോർക്കാൻ
മെല്ലെന്നു നാളു ശകടത്തിലടിച്ചു വച്ചൂ,
ആരോടു ചൊല്ലു, മതുതന്നെ മറന്നുവെന്നാ-
ലാരാകിലും മിഴികളാൽച്ചുടുചാരമാക്കും!

(വൃത്തം: വസന്തതിലകം)

Labels: , ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Home