ശേഷം ചിന്ത്യം

പറഞ്ഞു ഫലിപ്പിക്കാനറിയാത്തതിനാൽ എഴുതിക്കൂട്ടുന്നത്

Sunday, May 13, 2018

അമ്മ

ബാല്യത്തിങ്കൽ സഹിച്ചൂ സകലവികൃതിയും പീലികൊണ്ടേ പെടയ്ക്കൂ
ചേലൊത്താലോ ചതയ്ക്കും ചെറിയപുളിമരം ചേർത്തു നിർത്തിക്കൗമാരേ!
കാലത്തായാൽ തുടങ്ങും ചെവിയി, “ലതരുതെ”, ന്നോതുമാ യൗവ്വനത്തിൽ,
സ്നേഹത്തോടേ തരുന്നൂ, തിരികെ പലിശയും ചേർത്തൊരാശംസ, യമ്മേ!

Alternate version:
ബാല്യത്തിങ്കൽക്കുറച്ചൂ സകലവികൃതിയും, പീലികൊണ്ടേ പെടയ്ക്കൂ;
ചേലൊത്താലോ ചതച്ചൂ ചെറിയപുളിമരം തന്റെ കൊമ്പാൽക്കൗമാരേ;
കാലത്തായാലുറച്ചൂ ചെവിയിലതരുതെ, ന്നോതിടും യൗവ്വനത്തിൽ;
താലത്തിന്മേൽ പിടിച്ചോ, തിരികെ പലിശയും ചേർത്തൊരാശംസ, യമ്മേ!

(സ്രഗ്ദ്ധര)

Labels:

0 അഭിപ്രായങ്ങള്‍:

Post a Comment

<< Home