ശേഷം ചിന്ത്യം

പറഞ്ഞു ഫലിപ്പിക്കാനറിയാത്തതിനാൽ എഴുതിക്കൂട്ടുന്നത്

Tuesday, February 22, 2022

KPAC ലളിത

KPAC ലളിതയെ ഓർക്കുമ്പോൾ മനസ്സിൽ വരുന്നത് കല്യാണീ കളവാണീ എന്ന പാട്ടാണ്. എന്താണ് കാരണം എന്ന് അറിയില്ല. പ്രായത്തിന്റെ പ്രശ്നമാവാം. "അനുഭവങ്ങൾ പാളിച്ചകൾ" എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ അനുഭവങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് ഒരു കോമ വേണ്ടേ എന്ന് പലവട്ടം ആലോചിച്ചതുകൊണ്ടുമാവാം.

(നെടുമുടി എന്നൊരു കുറിപ്പ് എഴുതിയതിന്റെ ഓർമ്മ ബാക്കിയുണ്ട്.)

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Home