ശേഷം ചിന്ത്യം

പറഞ്ഞു ഫലിപ്പിക്കാനറിയാത്തതിനാൽ എഴുതിക്കൂട്ടുന്നത്

Tuesday, March 15, 2022

മോറൽ ഹൈഗ്രൌണ്ട്

നൂറു മോന്തിടുകിലെന്തിനോ പെരുകുമുള്ളിനുള്ളിലൊരപസ്വരം
മോറു മാറി, ചെറു നീറിറുക്കിയതുപോലെ ഭാവപരിവർത്തനം
താറുചുറ്റി, വിരിമാറുകാട്ടി, പരിഹാസമേറെ തരമാക്കിയോർ
മോറലങ്ങുയരെയാണു പോൽ, "മലരു" തുല്യരാം ലഹരിവർജ്ജകർ!

വൃത്തം: കുസുമമഞ്ജരി (രം നരം നരനരം നിരന്നു വരുമെങ്കിലോ കുസുമമഞ്ജരി)

Labels: ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Home