ശേഷം ചിന്ത്യം

പറഞ്ഞു ഫലിപ്പിക്കാനറിയാത്തതിനാൽ എഴുതിക്കൂട്ടുന്നത്

Thursday, December 24, 2009

ഫൈവ് വൈസ്

അടുത്തകാലത്തുണ്ടായ ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നത്തിന്‍റെ കാരണം ഫൈവ് വൈസ് (Five Whys) ഉപയോഗിച്ചു മനസ്സിലാക്കാനൊരു ശ്രമം നടത്തിയതാണു് ചുവടേ:

അച്ചു: “എനിക്കു് ഒന്നുമുതല്‍ നൂറുവരെ എഴുതാന്‍ പറ്റില്ല.”

ഞാന്‍: “Why?”

അച്ചു: “എഴുതുമ്പോള്‍ തെളിയുന്നില്ല.”

ഞാന്‍: “Why?”

അച്ചു: “ഈ പെന്‍‍സിലിനു് മുനയില്ല. കൂര്‍പ്പിക്കാന്‍ പറ്റുന്നില്ല.”

ഞാന്‍: “Why?”

അച്ചു: “ഷാര്‍പ്നര്‍ ഇല്ല, അച്ഛാ!”

ഞാന്‍: “Why?”

അച്ചു: “ഇവിടെ ഉള്ളതു കാണാനില്ല, പുതിയതു വേണമെന്നു പറയാന്‍ മറന്നല്ലോ!”

ഞാന്‍: “Why?”

അച്ചു: “എനിക്കു് പഠിക്കുന്നതു് ഇഷ്ടമല്ലെന്നു് അച്ഛനു് പണ്ടേ അറിഞ്ഞുകൂടേ?”

മൂലകാരണം കണ്ടെത്തുവാന്‍ Five Whys പറ്റിയ ഉപാധിതന്നെ.

Labels: ,

3 അഭിപ്രായങ്ങള്‍:

 1. Blogger പാഞ്ചാലി :: Panchali എഴുതിയത്:

  കൊള്ളാം! ഇവിടെ, സിക്സ് വൈസും സെവന്‍ വൈസും കഴിഞ്ഞ് ഇനിയും അടുത്ത ലെവല്‍ വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്ന് ഞാന്‍ പരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു!

  Thu Dec 24, 04:04:00 AM 2009  
 2. Blogger ഹരിത് എഴുതിയത്:

  A chip off the old block! :)

  Fri Dec 25, 10:59:00 PM 2009  
 3. Blogger രാവുണ്ണി എഴുതിയത്:

  This comment has been removed by the author.

  Fri Mar 19, 07:46:00 AM 2010  

Post a Comment

<< Home