ശേഷം ചിന്ത്യം

പറഞ്ഞു ഫലിപ്പിക്കാനറിയാത്തതിനാൽ എഴുതിക്കൂട്ടുന്നത്

Sunday, March 04, 2007

Yahoo’s Content Theft: A Protest (ചോരസാമ്രാജ്യം)

കക്കുമ്പോള്‍ ഒരു തരിനാണവും നടിക്കാ-
തൊക്കും പോല്‍ കഥ, വര, പാചകം; ചമയ്ക്കൂ!
കയ്യോടേയിതുപിടികൂടിലോ ക്ഷമിക്കും,
പയ്യന്മാര്‍ പലവഴിയായതെന്‍ മിടുക്കും.

Despite many a call for a public apology (1, 2, and more) for lifting blog posts from a number of Malayalam blogs (1, 2, 3), Yahoo maintains that the subcontractor who provided content is at fault. The subcontractor, on the other hand, has already demonstrated its unprofessionalism in handling the issue (1, 2, 3).

The issue, at the moment, remains unresolved.

I protest against Yahoo’s unethical business practices in what is arguably one of the largest of its markets and demand an apology for violating bloggers’ copyrights.

Labels: , ,

1 അഭിപ്രായങ്ങള്‍:

  1. Blogger darleen gagnon in Central falls R.I എഴുതിയത്:

    cool site man

    Sun Mar 25, 10:52:00 PM 2007  

Post a Comment

ഈ ലേഖനത്തിലേയ്ക്കുള്ള ലിങ്കുകള്‍:

Create a Link

<< Home