ശേഷം ചിന്ത്യം

പറഞ്ഞു ഫലിപ്പിക്കാനറിയാത്തതിനാൽ എഴുതിക്കൂട്ടുന്നത്

Tuesday, March 11, 2008

നടക്കാത്ത സ്വപ്നം

തെല്ലൊട്ടുമില്ല രുചി, തോരനു, മോലനൊന്നും
വല്ലാത്ത ഗന്ധമൊഴുകുന്ന പുളിങ്കറിക്കും
ഉല്ലാസമോടശനമാകണമോ? സ്വപത്നീ-
തല്ലാണു നല്ലവഴിയെന്നതു തീര്‍ച്ചയല്ലേ?

വൃത്തം: വസന്തതിലകം.

(ഗുരുകുലത്തിലെ തല്ലാണു നല്ലവഴിയെന്നു തീര്‍ച്ചയല്ലേ? എന്ന സമസ്യയുടെ പൂരണം.
സ്വമേധയാ കേയ്സെടുക്കുന്ന കോടതികളോടു്: ഞാന്‍ ഇന്നേവരെ ഭാര്യയെ തല്ലിയിട്ടില്ല. മാത്രമല്ല, ദിവ്യ സാമാന്യം നന്നായി പാചകം ചെയ്യുന്നവളുമാണു്.)

Labels:

5 അഭിപ്രായങ്ങള്‍:

 1. Blogger Umesh::ഉമേഷ് എഴുതിയത്:

  നല്ലൂണു ഭാര്യ വഴിയേ റെഡിയാക്കി വെച്ച-
  തെല്ലാം നിറച്ചു വയര്‍ കുട്ടകതുല്യമാക്കി
  നിര്‍ലജ്ജമിങ്ങനെഴുതുന്ന കവിയ്ക്കു പത്നീ-
  തല്ലാണു നല്ല വഴിയെന്നതു തീര്‍ച്ചയല്ലേ?

  ഭാര്യാഹസ്തേന താഡനം എന്നു ശാസ്ത്രം :)

  Tue Mar 11, 11:56:00 AM 2008  
 2. Blogger Pramod.KM എഴുതിയത്:

  സന്തോഷ് ഗുരോയിവിടെയുണ്ടിവനേകനായി
  സന്താപമോടെ പശികൊണ്ടു വലഞ്ഞ്,കഞ്ഞി-
  ക്കില്ലെങ്കിലുംരുചി,തരേണമെനിക്കതല്ലേല്‍
  തല്ലാണു നല്ല വഴിയെന്നതു തീര്‍ച്ചയല്ലേ?

  Tue Mar 11, 05:56:00 PM 2008  
 3. Blogger ഹരിത് എഴുതിയത്:

  മുന്‍ കൂര്‍ ജാമ്യത്തിലെ സ്വാരസ്യം നന്നെ പിടിച്ചു. അപ്പൊ ദിവ്യ നന്നായി വച്ചു താങ്ങി അല്ലിയോ? ഹാ‍ാ ഹഹ് ഹാ‍ാ
  വല്ല കാര്യവുമുണ്ടായിരുന്നോ? ആരെങ്കിലും ആ ഉമേഷ് ഗുരു പറയുന്നതു കേള്‍ക്കുമോ?

  Wed Mar 12, 10:43:00 AM 2008  
 4. Blogger cALviN::കാല്‍‌വിന്‍ എഴുതിയത്:

  തെല്ലൊട്ടുമില്ല - അങ്ങട് പിടി കിട്ടിയില്ല. തെല്ലുമില്ല ഒട്ടുമില്ല എന്നത് കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതിൽ ‘നടുമദ്ധ്യം’ എന്ന ഉപയോഗം പോലെ ഒരു അനൌചിത്യമില്ലേ? ചോദിച്ചെന്നേയുള്ളൂ. തെറ്റാണെങ്കിൽ തല്ലരുത്. പേടിപ്പിച്ചാ മതി

  Fri Oct 16, 02:24:00 PM 2009  
 5. Blogger സന്തോഷ് എഴുതിയത്:

  അനൌചിത്യം (ഇപ്പോൾ) തോന്നുന്നുണ്ടു്. :)

  Fri Oct 16, 07:00:00 PM 2009  

Post a Comment

<< Home