ശേഷം ചിന്ത്യം

പറഞ്ഞു ഫലിപ്പിക്കാനറിയാത്തതിനാൽ എഴുതിക്കൂട്ടുന്നത്

Sunday, May 06, 2012

പുസ്തകങ്ങൾ: ആടുജീവിതം

ബെന്യാമിന്റെ ആടുജീവിതം രണ്ടുദിവസത്തിനുള്ളിൽ വായിച്ചുതീർത്തു.

കേരള, കലിക്കറ്റ്, പോണ്ടിച്ചേരി സര്‍വകലാശാലകളില്‍ ആടുജീവിതം പഠിക്കാനുണ്ടു്. പത്താംക്ലാസിലും ആടുജീവിതം പാഠപുസ്തകമാണു്. ഇതേപേരിൽത്തന്നെ തമിഴിലും സിന്ദഗി ബക്രി കാ എന്ന പേരില്‍ ഹിന്ദിയിലും പരിവർത്തനങ്ങൾ. കന്നടയില്‍ ഇന്റര്‍നെറ്റ് മാസികയില്‍ വിവര്‍ത്തനം ഖണ്ഡശ്ശ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു. ഇപ്പോഴിതാ ഗോട്ട് ഡേയ്സ് എന്ന പേരിൽ ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തനവും വരുന്നു.

"നാം അനുഭവിക്കാത്ത ജീവിതങ്ങളെല്ലാം നമുക്കു് കെട്ടുകഥയാണു്" എന്ന നോവലിസ്റ്റിന്റെ ആമുഖം എത്രശരി. (എന്റെ പരിമിത വായനയിൽ) അനിതരസാധാരണമായ പുകഴ്ത്തലുകൾക്കുമാത്രം കാരണമായിട്ടുള്ള നോവലിനെപ്പറ്റി അലസമായി ഇങ്ങനെപറയാൻ ഭയമുണ്ടു്. എന്നാലും എന്റെ ആസ്വാദനം ഇതാണു്: അസാധാരണമായ കഥയുടെ പലപ്പോഴും സാധാരണമായ വിവരണം. നോവലിസ്റ്റ് അവകാശപ്പെടുന്ന കഠിനപ്രയത്നം സാധൂകരിക്കാത്ത നോട്ടപ്പിശകുകൾ. ആശയവിഷ്കരണത്തിലെ സ്ഥിരതയില്ലായ്മകൾ...

ഇനിവേണം, ആടുജീവിതത്തിന്റെ വിമർശനങ്ങൾ വായിച്ചുമനസ്സിലാക്കുവാൻ.

Labels: